پیغام مدیر :

بازدید کننده گرامی خوش آمدید
برای مشاهده و دانلود آرشیو کامل پروژه ها،مقالات،تحقیقات و .... به سایت اصلی ما مراجعه کنید: www.Ahorafile.ir
 
 
ساعت : 17:03
نویسنده : دانلود فایل
مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی (PANSS)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 423 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی (PANSS)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی (PANSS)

شیوه نمره گذاری
این پرسشنامه 24 سوال داشته و هدف آن ارزیابی علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی از ابعاد مختلف )تحریک
پذیری، اشتغال فکری شدید، اختلال در برقراری ارتباط، کندی عاطفی، هذیان، توهم( می باشد. طیف نمره گذاری آن بر اساس
طیف لیکرت پنج گزینه ای می باشد که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

روایی و پایایی
1 بدست امده است که بیانگر پایایی خوب این مقیاس می باشد / در پژوهش کای و همکاران آلفای کرونباخ برای این مقیاس 77
) )به نقل از قمری گیوی و همکاران، 1389
منبع: قمری گیوی، حسین، مولولدی، پرویز، حشمتی، رسول، ) 1389 (، بررسی ساختار عاملی مقیاس علائم مثبت و منفی در
.1- اختلالات طیف اسکیزوفرنی، مجله روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره 2 )پیاپی 6(، تابستان 89 ، صص 11
Refference: Kay SR, Sevy S. Pyramidal model of schizophrenia. Schizophr Bull. 0991; (01):


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دانلود مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن
نوشته شده در شنبه 15 اردیبهشت 1397
ساعت : 17:03
نویسنده : دانلود فایل
مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن سنجش عدالت سازمانی و ابعاد آن )عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای( است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

امتیاز

مخالفم کامال

مخالفم

ندارم نظری

موافقم

موافقم کامال

1

2

3

4

5

پرسشنامه فوق دارای چهار بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سواالت مربوطه

عدالت توزیعی

1-5

عدالت رویه ای

5-11

عدالت مراوده ای

12-21

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید. نمرات باالتر نشان دهنده عدالت سازمانی باالتر خواهد بود و برعکس

روایی و پایایی

نعامی و شکرکن )1383( ضرایب روایی ) سازه ای( و پایایی )آلفای کرانباخ( این پرسشنامه را محاسبه و به ترتیب برای عدالت سازمانیکلّی 1/42 و 1/85، برای عدالت توزیعی 1/46 و 1/78، برای عدالت رویه ای 1/57 و 1/82 و برای عدالت مراوده ای 1/41 و 1/64 گزارش کرده اند.

منبع: نعامی، عبدالزهرا و حسینُ شکرکن، )1383(، بررسی روابط ساده و چندگانة عدالت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی، مجلة دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دورة سوم، سال یازدهم، شماره


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

:: برچسب‌ها: عدالت سازمانی نیهوف و مورمنبا عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
ساعت : 17:03
نویسنده : دانلود فایل
مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IESR)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 240 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

هدف: ارزیابی ابعاد درماندگی ذهنی به هنگام مواجهه با رویدادهای خاص در زندگی )اجتناب، افکار
ناخواسته، و بیش انگیختگی(
شیوه تکمیل: جدول زیر ، فهرستی از نظرات افراد از مشکلاتی است که گاهی پس از رویداد فشارزا داشته
اند. لطفاً تمام موارد را علامت گذاری نموده ، و مشخص نمایید که این اظهارات در طول ۷ روز گذشته تا
چه حد برای شما ناراحت کننده بوده است. اگر این موارد در ۷ روز گذشته برای شما ناراحت کننده نبوده
است، ستون ” هرگز ” را علامت گذاری نمایید.

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد درماندگی ذهنی به هنگام مواجهه با رویدادهای خاص در زندگی )اجتناب، افکار ناخواسته، و بیش انگیختگی( است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده

روایی و پایایی

از نظر روایی پیشبین و محتوا طبق یافته های وایس و مارمر )۷۹۹۱(، خرده مقیاس بیش انگیختگی در ارتباط با تروما از روایی پیشبین خوبی برخوردار است و خرده مقیاسهای افکار ناخواسته و اجتناب که ماده های IES )فرم اصلی( می باشند از نظر محتوا تا ۱/۵۸ حمایت شدند.

همچنین، در پژوهش وایس و مارمر )۷۹۹۱(، پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معموالً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر )۱( به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک )۱)+ به معنای پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود. آلفای کرونباخ برای مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد در جدول زیر ارائه شده است


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دانلود واژنامه پارسی
نوشته شده در شنبه 15 اردیبهشت 1397
ساعت : 17:02
نویسنده : دانلود فایل
واژنامه پارسی
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 249
واژنامه پارسی

فروشنده فایل

کد کاربری 7430

فایل pdf واژنامه پارسی به شما تقدیم می شود.


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

:: برچسب‌ها: واژنامه پارسیبا عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دانلود مقیاس بالینی مشکلات توجه
نوشته شده در شنبه 15 اردیبهشت 1397
ساعت : 17:02
نویسنده : دانلود فایل
مقیاس بالینی مشکلات توجه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 155 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
مقیاس بالینی مشکلات توجه

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس بالینی مشکلات توجه

مشخصات « مقیاس بالینی مشکلات توجه »

روایی و پایایی: ندارد

خرده مقیاس ها: ندارد

تعداد سوال: 12 سوالی

نوع فایل: pdf


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

:: برچسب‌ها: مقیاس بالینی مشکلات توجه، بالینی مشکلات توجهبا عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
ساعت : 17:02
نویسنده : دانلود فایل
پرسشنامه مقیاس ارزشیابی هوش حسی– حرکتی کودک
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1079 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64
پرسشنامه مقیاس ارزشیابی هوش حسی– حرکتی کودک

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه مقیاس ارزشیابی هوش حسی– حرکتی کودک

بخش نخست
-1 مقدمه
مقیاسهای شناخته شده ای که با عنوان تستهای نوزادان یا کودکان شیر خوار وجود دار ند ( و از نمونه
های بارز آنها مقیاس "گزل 1" در آمریکا و مقیاسی " برونه – لزین 2" در فرانسه است ، فقط امکان
ارزشیابی کلی تحول روانی – حرکتی کودکان ( بهرة تحول کلی ) و تکامل آنان را در چهار زمینۀ
تحول وضعی ، هماهنگی چشمی – حرکتی ، زبان وجامعه طلبی فراهم می سازند.
اما در این گونه مقیاسها جای تحلیل مکانیزمهای عقلی ، به معنای دقیق کلمه ، خالی است . با توجه به
این زاویه است که در اثر حاضر ، بر مبنای داده ها و یافته های آثار " پیاژه " ، مقیاسی که در آن
کمبود یاد شده رفع گردیده ، پی ریزی شده است .
نیاز به تنظیم دقیقتری از آزمونهایی که " پیاژه " برای وارسی فرضیه های خود دربارة نخستین مراحل
سازشهای حسی – حرکتی بر مبنای مشاهدة کودکان ، ابداع کرده ، در سالهای اخیر به شدت
محسوس بوده است. توجه عده زیادی ازمحققان بیش از پیش به بررس ی نخستین مراحل تحول
کودک جلب گردیده و در این راه بررسی نظریه های " پیاژه " مبنای محکمی برای مشاهدات تجربی
قابل وارسی ، قرار گرفته اند. مثلاًَ می دانیم که دردانشگاه " مونترال 3 " مطالعه ای که از چندین نظر با
اثری که در اینجا ارائه داده می شود مشابه است ، توسط "گوئن – دکاری 4 " به انجام رسیده ، در آ ن
مراحل کشف دوام پذیری تدریجی شئ مورد نظر قرارگرفته است و در یک مجموعۀ پژوهشی دربارة
زمینۀ عاطفی کودک جای دارد .
همچنین " از گیریس 5 " و " هانت 6 " سعی کرده اند مقیاسی برای خردسالان تهیه کنند که در آن
مشاهدات " پیاژه " دربارة پیگیری دیداری ودوام پذیری تدریجی شئ ، هماهنگی چشمی – حرکتی و
استفاده از ابزار ، تحول روان بنه ها در رابطه با اشیاء ساخته شدن شئ در فضا ، پیشرفت در زمینۀ تقلید و
1-Gesell
2- Brunel - Lezine
3- Montreal
4- Gouin - Decarie
5-UzGires
6- Hunt
گروه روان بنیان
3
ظهور مفهوم علیت مبنای کار قرار گرفته اند ." وودوارد 7 " و " استرن 8" توالی مراحل را در 247
کودک 2 تا 18 ماهه وارسی کرده اند . " اسکالونا 9" و " کرمن 10 " در چارچوب یک برنامۀ پژوهشی
دربارة کنشهای حسی – حرکتی و کنشهای عمومی " من "، اثری زیر عنوان " اعتبار فرضیه های پیاژه
دربارة تحول هوشی حسی – حرکتی " ارائه داده اند . همۀ این اقدامات گوناگون برپایۀ مطالعۀ نظریه
هایی است که توسط "پیاژه" در کتابهای " مبنای هوش درکودک 11 " و " ساختمان واقعیت
درکودک 12 " و " بازی، تقلید و خواب دیده ها 13 " ترسیم گردیده اند .
* * * * *
می دانیم که از نظر "پیاژه" ، هوش اساساً دارای ماهیت عملیاتی است .کنش هوش ، اثر گذاردن در
موادی است که دربارة آنها به عمل می پردازد، بسیج کردن وتغییر دادن آنهاست چه برای شناختن
اشیاء باید آنها را تجزیه و از نو ترکیب کرد.
در بررسی هوش به اعتباری دو دورة بزرگ را از یکدیگر متمایز می سازند :دورة قبل و دورة بعد از
تشکیل کنش رمزی ( یا نمادی ). کنش رمزی یا نمادی بین 16 و 20 ماهگی به ظهور می رسد . دورة
اول دوره ای است که "پیاژه" آن را دورة هوش حسی – حرکتی می نامد . هوش حسی – حرکتی
ظرفیت حل مسائل براساس فعالیتهایی است که در آنها به خصوص ادراک ، بازخوردهای بدنی ( تنود )
و حرکات ، بدون یادآوریهای رمزی ( قبل از پدید آیی تکلم ) به کار می افتند .در این دوره ای که
حسی –حرکتی نام دارد کودک متدرجاً اشیاء را با اعمال در رابطه می گذارد و در این روابط ، هدفها
را از وسایل متمایز می سازد ، و با اعمال عمدی و به کار بستن روشهای استنباطی متوجه نت ایج به دست
آمده می گردد .
در توصیف مراحلی که کودک در این راه طی می کند ، دربارة مهمترین جنبه های سازشهای حسی –
حرکتی تأکید شده است . این جنبه ها عبارتند از : در رابطه گذاردن عناصری که کودک دربارة آنها
7- M . Woodward
8- D. Stern
9-S.K.Escalona
10- H.H.Corman
11- The origins of intelligence in the child
12- The construction of reality in the child
13 -Play ,dreams and imitation in childhood
گروه روان بنیان
4
به عمل می پردازد ( تمایز بین وسیله و هدف)، هماهنگی روان بنه ها ( جستجوی نتیجه ای که باید به
دست آید ) ، هشیارشدن نسبت به جهت عمل یا تمایل ( تعمد در عمل ). البته این هشیاری خود تابع
اعمال واسطه ای است که برای تحقق عمل اصلی ضرورت پیدا کرده اند .
در ترسیم مراحل ، دو مرحلۀ اول که نشان دهندة آغاز هوش حسی – حرکتی هستند ، فقط به منظور
یادآوری ذکر می شوند . آزمونهائی که این دو مرحله را ترسیم می نمایند در این مقیاس وجود ندارد
چه کاربرد آنها از مرحلۀ سوم آغاز می شود ؛ یعنی از زمانی که کودک به هماهنگی دیدن و گرفتن
درحد کافی نایل آمده ،مقدمات نشستن کامل برای او فراهم شده است و بدین ترتیب می توان محرکها
را در موقعیتهای یکسان به او ارائه کرد.
-2 مراحل تحول هوش حسی – حرکتی از تولد تا تقریباً " دوسالگی "
مرحلۀ اول : سازشهای حسی – حرکتی ابتدایی
این مرحله، مرحلۀ تمرین بازتابهاست . در واقع با آنکه بازتاب در نهایت کمال به صورت ارثی استقرار
یافته است، معذلک برای سازش یافتن تا حدی نی از به تمرین دارد . عمل برونسازیِ واقعیت جهان
خارج متدرجاً صورت می گیرد ؛ مثلاً طرز کار مکیدن در نوزاد، در آغاز رسا نیست، و فقط یک
تمرین کم و بیش ممتد برحسب آزمودنی ، موجبات یک کنش وری سازش یافتۀ این بازتاب را فراهم
خواهد ساخت . آن وقت است که می توان فهمید که برونسازی در حکم پیشرفتهایی است که در
کودک ، در جهت مداومت در جستجوی سر پستان به هنگام شیر خوردن ، حاصل شده اند . وقتی
بازتاب بدین گونه استقرار یافت ، به سرعت به تحکیم خود می پردازد تا بتواند به کنش وری خود بهتر
ادامه دهد .
نوعی فرآیند دورانی با کنش وری بازتاب همراه است.بدین ترتیب ، بازتابهای نوزاد ، که دارای اهمیت
خاصی برای آیندة اوهستند،اندک اندک یا تمرینهای کنشی تحکیم می یابند . این مرحله از بدو تولد تا
تقریباً شش هفته ادامه دارد
("پیاژه" مکرر تأکید کرده است که هر بار که سنی را برای ظهور یا پایان یک مرحله ذکر می کند ،
این سن کاملاً به عنوان سنی تقریبی است ). استفادة تدریجی از بازتابها به کسب نخستین عادات منتهی
می گردد . با ظهور این عادات کودک وارد مرحلۀ، دوم می شود.


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

:: برچسب‌ها: ارزشیابی هوش حسی– حرکتی کودک، ارزشیابی هوش حسی، حرکتی کودکبا عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دانلود پرسشنامه مقیاس مردانگی-زنانگی میشل گوکلن
نوشته شده در شنبه 15 اردیبهشت 1397
ساعت : 17:02
نویسنده : دانلود فایل
پرسشنامه استاندارد مردانگی زنانگی (میشل گوکلن)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
پرسشنامه مقیاس مردانگی-زنانگی میشل گوکلن

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

دانلود پرسشنامه استاندارد مردانگی - زنانگی (میشل گوکلن)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 50

تعداد مولفه : مولفه ندارد

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری و تفسیر : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : پی دی اف

تعداد صفحات : 5


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دانلود مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL)
نوشته شده در شنبه 15 اردیبهشت 1397
ساعت : 17:01
نویسنده : دانلود فایل
مقیاس کیفیت زندگی( IRQOL )
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 275 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس کیفیت زندگی( IRQOL )

این مقیاس برای ارزیابی احساس شما درباره کیفیت زندگی ، سلامتی ودیگر حیطه های زندگیتان تهیه شده و
اجرا می گردد . لطفا به تمام سئولات آن جواب بدهید . اگر به پاسخی برخورد کردید که مورد قبولتان نیست
ونمی تواند پاسخ انتخابی شما باشد خواهشمندیم آن را که به نظرتان درست تر می رسد ویا شبیه به پاسخ
مورد نظر شما است را علامت بزنید. خواهشمند یم تنها یک پاسخ را علامت بزنید اولین انتخاب غالبا بهترین
انتخاب است.
لطفا استانداردها ، آرزوها ، شادیها ، امید ها ولذتها یتان را در نظر بگیرید . ما ا ز شما تقاضا می کنیم تا به آنچه
که در دو هفته اخیر در زندگی تان روی داده است ، فکر کنید وبه این سئولات جواب دهید برای مثال : باتوجه
به آنچه در دو هفته اخیر تجربه کردیده اید به این سئوا ل چه جوابی می دهید ؟

پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی ( IRQOL ) سازمان بهداشت جهانی

منابع :

نصیری، حبیب الله(1385). بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی. مقاله ارائه شده در سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر ایران


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

:: برچسب‌ها: مقیاس کیفیت زندگی( IRQOL )، مقیاس کیفیت زندگیبا عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دانلود بررسی طراحی ، ساخت و نصب بویلرهای صنعتی
نوشته شده در شنبه 15 اردیبهشت 1397
ساعت : 17:01
نویسنده : دانلود فایل
بررسی طراحی ، ساخت و نصب بویلرهای صنعتی
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 1846 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85
بررسی طراحی ، ساخت و نصب بویلرهای صنعتی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی طراحی ، ساخت و نصب بویلرهای صنعتی

فهرست :

الف - مقدمه

ب - دیگ بخار و جایگاه آن در نیروگاه حرارتی

فصل اول : طبقه بندی بویلرها

1-1- طبقه بندی از نظر مصارف بویلر

1-2- طبقه بندی از نظر فشار سیکل آب و بخار

1-3- طبقه بندی از نظر مصالح صنعتی و متالوژیکی

1-4- طبقه بندی از نظر سطوح تبادل حرارتی

1-5- طبقه بندی از نظر محتوای لوله ها

1-6- طبقه بندی از نظر فشار کوره بویلر

1-7- طبقه بندی از نظر نوع احتراق

1-8- طبقه بندی از نظر منبع انرژی بویلر

1-9- طبقه بندی از نظرنوع سیال عامل

1-10- طبقه بندی از نظر نوع سیرکولاسیون سیال عامل

1-11- طبقه بندی از نظر نام سازنده بویلر

1-12- طبقه بندی از نظر شکل و موقعیت لوله های بویلر

1-13- تشخیص پارامترهای یک بویلر از روی نمودار

فصل دوم : انواع بویلر ها و عملکرد آنها

2-1- دیگ های چدنی

2-2- دیگ های فولادی

2-2-1- تاریخچه و عملکرد بویلرهای فایرتیوب

2-2-1-1- انواع بویلرهای فایرتیوب

2-2-2- تاریخچه و عملکرد بویلرهای واتر تیوب

2-2-2-1- انواع بویلرهای واترتیوب

2-3- بویلرهای نیروگاهی و انواع آنها

2-3-1- دیگ های بخار با سیرکولاسیون طبیعی

2-3-2- دیگ های بخار با سیرکولاسیون اجباری

2-3-2-1- بویلر با سیرکولاسیون اجباری و زیر نقطه بحرانی با درام

2-3-2-2- بویلر با سیرکولاسیون اجباری و زیر نقطه بحرانی و یکبار گذر

2-4- دیگ های پکیج

2-5- نحوه انتخاب دیگ بخار

فصل سوم : تشریح اجزای دیگ بخار

3-1- مدارهای عملکرد دیگ های بخار

3-1-1- مدار آب و بخار و اجزای آن

3-1-1-1- کوره

3-1-1-2- لوله اصلی تغذیه آب بویلر

3-1-1-3- پمپ تغذیه آب بویلر

3-1-1-4- ری هیترها

3-1-1-5- اکونومایزر

3-1-1-6- پیش گرم کن دوار یا یانگستروم

3-1-1-7- دی سوپرهیترها

3-1-1-8- شیرهای اطمینان

3-1-2- مدار سوخت و هوا و اجزای آن

3-1-2-1- تعریف سوخت و انواع آن

3-1-2-2- ارزش حرارتی

3-1-2-3- احتراق و تعریف آن

3-1-2-4- محصولات احتراق

3-1-2-5- راندمان احتراق

3-2- مشعل ها و انواع آنها

3-2-1- مشعل های تبخیری

3-2-2- مشعل های پودر کننده

3-2-3- مشعل های گریز از مرکز

3-3- بازده حرارتی دیگ های بخار

فصل چهارم : رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار

4-1- رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار

4-2- شستشوی دیگ های بخار

4-3- روش های تعیین میزان آلودگی سطوح حرارتی دیگ های بخار

4-3-1- روش دستی

4-3-2- روش کاتدیک

فصل پنجم : نصب ، راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار

5-1- نحوه نصب دیگ های حرارت مرکزی

5-2- راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار

5-2-1- بازدیدهای قبل از راه اندازی

5-2-2- پرکردن دیگ های بخار

5-2-3- سیستم کنترل وزش دیگ بخار

5-2-4- مشعل های سوخت سبک ( آتش زا )

5-2-5- تخلیه از زیر دیگ و تخلیه معمولی

5-2-6- خواباندن عادی جهت ذخیره نگاه داشتن واحد

5-2-7- خواباندن عادی به منظور کار تعمیراتی

5-2-8- خواباندن اضطراری واحد

5-2-9- راه اندازی دیگ های بخار گازسوز

5-2-10- خواباندن دیگ بخار گازسوز

فصل ششم : کنترل و بازرسی دیگ های بخار

6-1- کنترل دیگ های بخار

6-1-1- کنترل فشار

6-1-2- کنترل درجه حرارت بخار

6-1-3- کنترل سوخت و هوا

6-1-4- کنترل آب تغذیه

6-2- بازرسی اساسی سالیانه دیگ های بخار

فصل هفتم : طراحی و ساخت دیگ های بخار

7-1- طراحی دیگ های بخار

7-2- نحوه ساخت دیگ های بخار

7-3- مراحل ساخت دیگ های چدنی شرکت ایرفو

7-3-1- تهیه مواد اولیه

7-3-2- تایید مواد اولیه توسط کارشناسان

7-3-3- آزمایشگاه و خدمات لازم جهت تایید مواد اولیه

7-3-4- انبار و توزیع مواد

7-3-5- آزمایشگاه و کنترل آنالیز ذوب

7-3-6- تهیه ذوب دیگ ها و عملیات ذوب ریزی

7-3-7- قالبگیری و ماهیچه گیری دیگ ها

7-3-8- ورقکاری و نقاشی

7-3-9- تخلیه دیگ ها از ماسه و مراحل تکمیلی

7-3-10- تست هیدرواستاتیک پره ها

7-3-11- ماشینکاری پره ها و مونتاژ

7-3-12- بسته بندی و تحویل به انبار

7-3-13- تحویل دیگ چدنی به مصرف کننده

7-3-14- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند و فنون آماری در شرکت ایرفو

فصل هشتم : تعمیر و نگهداری دیگ های بخار

8-1- نگهداری دیگ های بخار غیر فعال

8-1-1- نگهداری دیگ بخار به روش خشک

8-1-2- نگهداری دیگ بخار به روش تر

8-2- نگهداری ناحیه احتراق در دیگ های بخار

8-3- رفع عیوب در دیگ های بخار

میهمانی نهار درون یک دیگ بخار

منابع و مراجع


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

:: برچسب‌ها: ساخت و نصب بویلرهای صنعتیبا عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دانلود بررسی عملکرد توربو پمپ ها
نوشته شده در شنبه 15 اردیبهشت 1397
ساعت : 17:01
نویسنده : دانلود فایل
بررسی عملکرد توربو پمپ ها
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 2574 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60
بررسی عملکرد توربو پمپ ها

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی عملکرد توربو پمپ ها

عنوان مطالب صفحه

مقدمه 1

فصل اول

تقسیم بندی کلی پمپ ها 2

انواع پمپ ها جابه جایی مثبت 3

پمپ های دوار 4

پمپ های رفت وبرگشتی 9

مقایسه پمپ های جابه جایی مثبت ودینامیکی 10

فصل دوم-توربوپمپ ها

اجزای اصلی توربوپمپ ها 11

محاسبه هدتولیدی پروانه 13

منحنی مشخصه 16

پدیده کاویتاسیون ومفهومNPSH 18

بررسی خوردگی درتوربوپمپ ها 23

قوانین تشابه پمپ هاوترکیب پمپ ها 26

جنس اجزای توربوپمپ ها 35

اجزای فرعی درتوربوپمپ ها 38

پمپ های چندطبقه فشارقوی 43

ضمائم 45

منابع 49


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

:: برچسب‌ها: بررسی عملکرد توربو پمپ ها، عملکرد توربو پمپ ها، عملکرد، توربو پمپ هابا عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

تعداد کل صفحات: 6829